Regelgeving

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement
Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het privacyreglement. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

In het kader van kwaliteitscontrole ondergaat de praktijk 2 jaarlijks een audit. Daarbij wordt ook het methodisch handelen gecontroleerd aan de hand van patiëntendossiers. De auditor is verplicht strikte geheimhouding te hanteren en de praktijkhouder zal tijdens de audit voor zover dit mogelijk is de dossiers anonimiseren.  U heeft echter de mogelijkheid uw patiëntendossier buiten de audit te houden, indien u dit wenst, moet u dit aan geven bij het secretariaat of bij uw behandelend therapeut. Zij zullen daar dan naar handelen.

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
Deze wet bepaald de voorwaarden waaronder de behandeling plaatsvind tussen zorgverlener en patiënt.

  • Er dient een overeenkomst gesloten te worden tussen behandelaar en patiënt waarbij duidelijk wordt afgesproken wat over en weer van elkaar verwacht kan worden. Dit kan een mondelinge overeenkomst zijn, maar bij bepaalde behandelingen dient de overeenkomst schriftelijk te zijn vastgelegd.
  • Met name wanneer er inwendige handelingen worden verricht, dient een toestemmingsverklaring te worden ondertekend en vastgelegd in het dossier. Dat geldt binnen de fysiotherapie met name bij de bekkenfysiotherapeut.
  • Deze wet regelt ook het expliciet recht van de cliënt om inzage in zijn dossier te krijgen. Op verzoek dient de behandelaar binnen een redelijke termijn alle beschikbare informatie over de cliënt uit het EPD over te dragen.